DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  INGA Co.,Ltd. tuyển dụng nhân viên kinh doanh CNTT

  Share
  avatar
  hr_inga
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  INGA Co.,Ltd. tuyển dụng nhân viên kinh doanh CNTT

  Bài gửi by hr_inga on 2009-07-01, 15:14

  Công ty TNHH Xa L? Thông Tin thông báo tuy?n d?ng

  Công
  ty TNHH Xa L? Thông Tin - INGA Co.,Ltd ho?t ??ng trong các l?nh v?c xây
  d?ng website, cung c?p Hosting – Domain – Server, s?n xu?t và cung c?p
  ph?n m?m ?óng gói, ph?n c?ng máy tính c?n tuy?n nhân viên, th?c t?p
  viên và c?ng tác viên kinh doanh. Thông tin nh? sau:
  V? trí công vi?c

  Nhân viên kinh doanh: 04 v? trí (tr?c thu?c phòng kinh doanh)

  Nhi?m v?: ??m nhi?m các ho?t ??ng kinh doanh ???c giao t?i công ty

  Nhân viên phát tri?n th? tr??ng: 01 v? trí (tr?c thu?c phòng kinh doanh)

  Nhi?m v?: ??m nhi?m phát tri?n th? tr??ng cho các s?n ph?m c?a công ty

  Th?c t?p viên kinh doanh: 10 v? trí  C?ng tác viên kinh doanh: 20 v? trí  Yêu c?u chung :  ??i v?i các v? trí kinh doanh  - T? tin, nhanh nh?n, có kh? n?ng giao ti?p t?t

  - Yêu thích công vi?c kinh doanh

  - ?ang theo h?c ho?c ?ã t?t nghi?p khoa kinh t?, CNTT t?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c.

  - Có tinh th?n trách nhi?m trong công vi?c, có kh? n?ng giao ti?p t?t và làm vi?c theo nhóm

  - Có ki?n th?c c? b?n v? máy tính, tin h?c, m?ng máy tính là m?t l?i th?  ??i v?i các v? trí th?c t?p viên

  - T? tin, nhanh nh?n, có kh? n?ng giao ti?p t?t

  - Yêu thích công vi?c kinh doanh.

  - ?ang theo h?c t?i các tr??ng kinh t?

  - ?u tiên các ?ng viên có ki?n th?c v? máy tính, m?ng máy tính.  N?i làm vi?c

  Làm vi?c t?i v?n phòng giao d?ch công ty TNHH Xa L? Thông Tin t?i ??a ch?

  Công ty TNHH Xa L? Thông Tin – INGA Co.,Ltd.

  ??a ch?: C14 X4, t?p th? ??i h?c Th??ng M?i, Mai D?ch, C?u Gi?y, Hà N?i. (??i di?n ph? Mai D?ch)

  Riêng các ?ng viên là c?ng tác viên kinh doanh không gi?i h?n n?i làm vi?c.  M?c l??ng & th??ng: th?a thu?n & t??ng x?ng theo n?ng l?c.  H? s? & th?i gian d? tuy?n  - CV theo m?u c?a công ty (t?i v? t? ??a ch?: [You must be registered and logged in to see this link.] ho?c ??n công ty)

  - S? y?u lý l?ch

  - ??n xin vi?c

  - 02 ?nh 4 X 6

  - Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e (m?i c?p trong vòng 06 tháng)

  - B?n sao b?ng c?p ch?ng ch? liên quan.  Th?i gian nh?n h? s?: tr??c ngày 15/07/2009

  Ch? ph?ng v?n nh?ng ?ng viên ??t yêu c?u, không tr? l?i h? s? ?ng viên không ??t yêu c?u  N?i nh?n:
  Công ty TNHH Xa L? Thông Tin – INGA Co.,Ltd.

  ??a ch?: C14 X4, t?p th? ??i h?c Th??ng M?i, Mai D?ch, C?u Gi?y, Hà N?i. (??i di?n ph? Mai D?ch)

  ?i?n tho?i: 046.2939001

  Email: [You must be registered and logged in to see this link.]


  Phòng Kinh doanh INGA Co.,Ltd.
  avatar
  ThuatDL
  Quản trị viên
  Quản trị viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 2137
  Tuổi : 33
  Cảm ơn : 122

  Re: INGA Co.,Ltd. tuyển dụng nhân viên kinh doanh CNTT

  Bài gửi by ThuatDL on 2009-07-06, 22:30

  Ọc, vô diễn đàn sinhviendalat tuyển dụng người làm việc tại HN?

   Hôm nay: 2018-04-20, 13:51