DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Share
  avatar
  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1422
  Cảm ơn : 207

  10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by Admin on 2008-11-29, 04:54


  10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại


  Gửi bàigửi bởi thanhluan 12/11/08 10:50
  Bạn có tự tin với vốn từ vựng tiếng Anh của mình? Nếu có, hãy thử phát âm những từ có thể khiến ngay cả người có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ cũng phải líu lưỡi hoặc “toát mồ hôi”.

  Tác giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đã lập một danh sách 10 từ mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh.

  Hãy bắt đầu từ từ đơn giản, “ngắn”, và “dễ” phát âm nhất:


  1- Honorificabilitudinitatibus


  Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm “Love"s Labour"s Lost” của Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”


  2 - Antidisestablishmentarianism


  Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là “sự phản đổi việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài diễn văn.


  3 - Floccinaucihihilipilification


  Từ này gồm 29 ký tự, có nghĩa là “hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định”


  4 - Supercalifragilisticexpialidocious


  Từ này gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim “Marry Poppins”, và mang nghĩa là “tốt”.


  5 - Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy


  Từ này gồm 42 ký tự, xuất hiện trong cuốn “Từ điển y khoa”, do tác giả Gao De biên soạn. Đây là một thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, có nghĩa là phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột với túi mật.


  6 - Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis


  Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”.


  7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoops


  Từ này gồm 50 ký tự, tên một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp.


  8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullary


  Từ dài 51 ký tự này là một thuật ngữ liên quan đến ngành giải phẫu học. Nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Headlong Hall” của một nhà văn người Anh.


  9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolie


  Từ này dài 52 ký tự, là sáng tạo của giáo sư-bác sỹ Edward Strother người Anh, dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng tìm thấy tại Anh.


  10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro - varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk


  Dài đúng 100 ký tự, từ này xuất hiện trong cuốn “Finnegan wake” của tác giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.


  11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi - lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr - yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygon


  Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.


  12 - Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:


  Methionylglutaminylarginyltyrosy - lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy - lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla - lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre - onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg - lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy -

  laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy -

  lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg - lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse - Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp - RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal - anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany - lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy - lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy -

  lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy -

  llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly -

  lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany - lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy - llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany - lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva - lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny - laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery - lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany - lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany - lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y - lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany - laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy -

  glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy -

  larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl -

  leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony - lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany - lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy -

  lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy -

  ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro -

  lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy - lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy - lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany - lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery - lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy - lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy - liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl - leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl - calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt - hreonylarginylserine


  Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme.


  _____I love SinhVienDaLat.Net_____
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar
  betin
  Nhân viên văn phòng
  Nhân viên văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 99
  Tuổi : 26
  Cảm ơn : 26

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by betin on 2008-11-29, 18:39

  Cho em chọn.. Em chọn chít còn hơn là phải đọc mấy cái này...
  avatar
  Mr.l0n3ly1123
  Phó giám đốc DSO
  Phó giám đốc DSO

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1928
  Tuổi : 29
  Cảm ơn : 72

  >"< bo' chi'u + Bo'tay

  Bài gửi by Mr.l0n3ly1123 on 2008-12-06, 11:01

  ^oo* " Oh My God " , cha'c chi? co' tu` na`y la` co' the^? a'p du.ng duo.c cho ma^'y mo'n ni` >"<
  avatar
  Ch3rRj cRu3l
  Trợ lý giám đốc
  Trợ lý giám đốc

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 1191
  Tuổi : 29
  Cảm ơn : 41

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by Ch3rRj cRu3l on 2008-12-09, 17:13

  OMG!!kinh khủng!! chóng mặt!! té xỉu!! đọc được kùi lun! Choáng!!
  avatar
  Mr.l0n3ly1123
  Phó giám đốc DSO
  Phó giám đốc DSO

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1928
  Tuổi : 29
  Cảm ơn : 72

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by Mr.l0n3ly1123 on 2008-12-10, 15:13

  ^oo^ chẹp chẹp, từ đó mình lấy gòi mà >"< chuyên gia lấy bản quyến người khác ... TooT  '
  '
  avatar
  deptraithisao
  Trợ lý quản trị
  Trợ lý quản trị

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 65
  Tuổi : 28
  Cảm ơn : 5

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by deptraithisao on 2008-12-11, 06:07

  Giảng viên nào nhác dạy.. ghi luôn 10 chữ này cho sinh viên đọc lút ngày cũng hok ra.. hết giờ = về.. keke.. nhà trường không ý kiến được.. sinh viên cũng pó tay lun.. hahaha
  avatar
  muabui
  Thử việc văn phòng
  Thử việc văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 46
  Tuổi : 29
  Cảm ơn : 7

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by muabui on 2010-06-13, 14:51

  học tiếng anh mà thế này thì thấy khìn luôn, chúc các bạn học tốt tiếng anh, giỏi tiếng việt, thông thạo nhiều ngoại ngữ
  avatar
  meo7love
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 4
  Tuổi : 31
  Cảm ơn : 3

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by meo7love on 2010-10-25, 12:47

  lol
  no need to remember. its impossible, anyway

  LeXuanTien_Spnvk32
  Giám sát viên
  Giám sát viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 704
  Tuổi : 28
  Cảm ơn : 83

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by LeXuanTien_Spnvk32 on 2010-10-25, 17:52

  meo7love đã viết:lol
  no need to remember. its impossible, anyway

  Tui cũng đồng quan điểm !


  _____I love SinhVienDaLat.Net_____
  Trái tim anh có hai lần mở cửa:
  Đón em vào và... tống cổ em ra...
  (^_^)==>//LeXuanTien//<==(^.^)...

  Sponsored content

  Re: 10 từ english khó đọc nhất qua mọi thời đại!!!

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 2018-04-19, 22:17