DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Tuyển nhân viên làm Tết, thời vụ, thực tập và lâu dài

  Share
  avatar
  ForestFloorLodge
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  Tuyển nhân viên làm Tết, thời vụ, thực tập và lâu dài

  Bài gửi by ForestFloorLodge on 2010-02-04, 17:51

  Tuy?n nhân
  viên làm T?t, th?i v?, th?c t?p và lâu dài  *** Sinh viên
  tìm vi?c làm T?t ***  Khu ngh? mát
  sinh thái cao c?p (
  [You must be registered and logged in to see this link.] )
  c?n tuy?n g?p nhi?u nhân viên làm th?i v? th?i gian T?t và làm lâu dài, b?t ??u
  công vi?c ngay. Thích h?p cho các b?n sinh viên.  Nhi?u công vi?c
  ?ang c?n ng??i: thu ngân, l? tân, ph?c v? bàn, ph?c v? phòng, nhân viên bar,
  pha ch?, ??u b?p, ...  Ch? y?u khách
  n??c ngoài nên các b?n có nhi?u c? h?i nâng cao kh? n?ng giao ti?p b?ng ti?ng
  Anh.  Không yêu c?u
  kinh nghi?m  Không gi?i h?n
  ?? tu?i  Yêu c?u chung:
  c?n có kh? n?ng h?c h?i và t?p trung làm t?t công vi?c.  Tuy?n ng??i t?
  b?t c? t?nh thành nào. Các b?n ???c hoàn l?i ti?n tàu xe ?i t? các t?nh (mi?n
  Nam) ??n n?i làm vi?c và khi xong vi?c.  Bao ?n ? trong
  su?t th?i gian làm vi?c (c? th?i v? và lâu dài). M?c l??ng cao, c? th? tùy vào
  th? hi?n c?a các b?n.  Thông tin v?
  khu ngh? mát vui lòng xem thêm trên website.  Vui lòng liên
  l?c v?i chúng tôi, email
  [You must be registered and logged in to see this link.];
  ho?c email cá nhân
  [You must be registered and logged in to see this link.] (Ms
  Nga).  H? tên:


  N?i ? (ho?c
  n?i làm vi?c / h?c t?p hi?n gi?):  S?T:


  Làm vi?c ???c
  th?i gian nào:  B?n s? ???c h?i
  âm ngay và nh?n công vi?c ngay (n?u ???c nh?n) trong vòng 1 ngày.  Cám ?n các b?n
  ?ã quan tâm.

   Hôm nay: 2018-04-20, 13:39