DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  trở thành triệu phú với trieufile.com....hot!hot!

  Share
  avatar
  leeheejul
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 2
  Cảm ơn : 1

  trở thành triệu phú với trieufile.com....hot!hot!

  Bài gửi by leeheejul on 2010-02-13, 21:14

  [You must be registered and logged in to see this link.] (Tri?u file . com) là trang web cung
  ?ng các file d? li?u: lu?n v?n, ?? án, ti?u lu?n, báo cáo, v?n b?n pháp lu?t,
  m?u v?n b?n, sách ?i?n t?, ph?n m?m, phim ?nh, th? nh?c, truy?n, videoclip….
  M?i file trong m?i l?nh v?c, cái gì c?ng có!
  M?i thành viên ??u có quy?n ??a file c?a mình lên web.
  M?i file trên web ??u là tài s?n chung cho m?i ng??i download và s? d?ng.Hi?n
  nay, do nhu c?u m? r?ng m?ng l??i và làm giàu thông tin, [You must be registered and logged in to see this link.] C?n tuy?n
  10 c?ng tác viên cho vi?c upload file lên web và phát tri?n web t?i c?ng ??ng.
  (??i t??ng là các b?n sinh viên ho?c công ch?c, ng??i làm th? vi?n có ngu?n tài
  nguyên ?? chia s?)
  I. Quy?n l?i:
  1. Ki?m ti?n b?ng cách upload file:- C?ng tác viên ???c c?p 300 file làm v?n ??
  upload lên web, ???c ??t giá bán cho m?i file (ví d? ??t giá 10.000 ??ng/1
  file), khi có khách hàng down file ?ó, thành viên ???c h??ng 70% giá tr? thanh
  thoán.
  - Các c?ng tác viên c?ng có quy?n up file c?a mình s?u t?m ???c v?i s? l??ng
  không h?n ch? (xin l?u ý file b?n s?u t?m ???c ph?i là file có giá tr?, có
  ng??i c?n nó thì h? m?i down và b?n m?i có ti?n)
  - Gi? s? b?n có 500 file (k? c? file do tri?u file ?ng tr??c), trong 1 ngày có
  5 khách download 5 file, giá 10.000?/file thì b?n ?ã ki?m ???c 35.000?, 1 tháng
  b?n ???c 1.050.000 ??ng
  - N?u là các file có giá tr? nh?: lu?n v?n, ?? án, b?n ?? d? án, b?n v? ki?m
  trúc…. B?n có th? ??t giá bán lên ??n 500.000 ?/1 file, ch? c?n 1 file ?ó,
  trong 1 n?m có 100 ng??i down thì b?n ?ã ki?m ???c: 35 tri?u ??ng….quá l?n ph?i
  không????

  2. Ki?m ti?n b?ng các phát tri?n m?ng l??i thành viên:
  - B?n ch? c?n b? ra 15.000 ? ?? tham gia thành viên web (s? ti?n này là ti?n
  tr? trong tài kho?n di ?ông, th?c t? b?n ch? m?t 10.000? thôi), b?n s? có c?
  h?i ki?m ti?n b?ng cách m? r?ng m?ng l??i thành viên thu?c quy?n:
  C?ng ?i?m thành viên ki?u ?a c?p:
  + Hoa h?ng g?i thi?u thành công 1 ng??i ? t?ng 1: c?ng: 2000 ?i?m
  + Hoa h?ng g?i thi?u thành công 1 ng??i ? t?ng 2: c?ng: 300 ?i?m
  + Hoa h?ng g?i thi?u thành công 1 ng??i ? t?ng 3: c?ng: 250 ?i?m
  + Hoa h?ng g?i thi?u thành công 1 ng??i ? t?ng 4: c?ng: 200?i?m
  + Hoa h?ng g?i thi?u thành công 1 ng??i ? t?ng 5: c?ng: 150 ?i?m
  Nh? v?y, n?u trong 1 tháng b?n gi?i thi?u ???c 10 thành viên, m?i thành viên
  t?ng 1 c?a b?n l?i gi?i thi?u ???c 10 thành viên n?a….thì t?ng s? hoa h?ng b?n
  nh?n ???c c?a 5 t?ng ?ó là:
  - T?ng 1: 10 x 2000 = 20.000 ?
  - T?ng 2: 10 x 10 x 300 = 30.000 ?
  - T?ng 3: 10 x 10 x 10 x 250 = 250.000 ?
  - T?ng 4: 10 x 10 x10 x 10 x 200 = 2000.000 ?
  - T?ng 5: 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 150 = 15.000.000 ?
  • T?ng s? hoa h?ng b?n nh?n ???c là 17.300.000?/ tháng ( m??i b?y tri?u ba tr?m
  ngàn ??ng)
  3. B?n có th? k?t h?p 2 hình th?c ki?m ti?n trên cùng 1 lúc, vi?c m? r?ng m?ng
  l??i thành viên b?n có nhi?u cách ?? làm, cách ??n gi?n nh?t là ??ng bài này
  trên các di?n ?àn, m?i ng??i mu?n là thành viên ?? ph?i xác nh?n mã s? ng??i
  giwois thi?u là mã s? c?a b?n.
  4. Cam k?t thanh toán: Chúng tôi cam k?t thanh
  toán m?i lúc cho t?t c? các thành viên có yêu c?u rút ti?n. hình th?c thanh
  toán nh? sau: N?u tài kho?n c?a b?n nh? h?n 500.000?, chúng tôi s? tr? b?n th?
  ?i?n tho?i, th? game. N?u N?u tài kho?n c?a b?n l?n h?n 500.000? chungs tôi s?
  thanh toán b?ng chuy?n kho?n ngân hàng.
  5. Chúng tôi có nhi?u d?ch v? ph?: d?ch v? giúp ?? vi?t lu?n v?n, ti?u lu?n…,
  d?ch v? qu?ng cáo tr?c tuy?n, d?ch v? h?i ?áp…. C?ng tác viên n?u có n?ng l?c,
  th?a mãn các ?i?u ki?n c?a chúng tôi s? ???c tham gia làm them các d?ch v? này
  ?? t?ng thu nh?p.
  II. Ngh?a v?:
  1. Tham gia c?ng tác viên web là b?n ph?i trung th?c trong kê khai các thong
  tin cá nhân.
  2. B?n ch?u trách nhi?m v? các file b?n upload lên web. Các file này ph?i ???c
  trình bày khoa h?c, rõ n?i dung ?? thu hút khách và tránh gây m?t uy tín cho
  web.
  3. Thông tin m? r?ng m?ng l??i thành viên ph?i rõ ràng, không m?p m?, gây hi?u
  nh?m cho khách.
  4. Vi?c ??ng ký thành viên là hoàn toàn t? nguy?n.
  III. H??ng d?n ??ng ký:
  1. truy c?p site: [You must be registered and logged in to see this link.]
  l?p tài kho?n v?i Mã ng??i gi?i thi?u là k5499 ( sau này b?n s? thay mã
  này b?ng chính mã c?a b?n)
  2. Liên h? v?i admin ?? l?y 300 file ?ng tr??c
  3. Upload các file lên [You must be registered and logged in to see this link.]
  và qu?n lý nó nh? tài s?n c?a mình
  4. Tìm ki?m s?u t?m thêm file ?? làm giàu tài s?n c?a mình
  5. Qu?ng cáo m? r?ng m?ng l??i thành viên thu?c quy?n
  6. Hàng ngày ki?m tra tài kho?n, qu?n lý thu nh?p…
  IV. H??ng d?n upload file:
  1. ??ng nh?p
  2. Click vào Upload file
  3. Ch?n danh m?c ??ng file, danh m?c con…
  4. ??t tiêu ?? cho file
  5. Mô t? s? b? file (kho?ng 200 t?)
  ?ây là ph?n quan tr?ng, n?u mô t?
  è6. Mô t? chi ti?t (kho?ng 2000 t?) = chi ti?t không h?p d?n
  thì không thu hút ???c khách download và nh? v?y b?n không có ti?n, n?u mô t?
  sai, không trung th?c thì b?n m?t khách. Thông th??ng v?i các file v?n b?n b?n
  nên giwois thi?u l?i nói ??u và ph?n m?c l?c (L?u ý là so?n trên font ch? Times
  New Roman ?? d? ??c ho?c dùng b? gõ Unikey là chu?n qu?c t?)
  chi ti?t liên h?: A Ngh?a: 0974382868, Email: [You must be registered and logged in to see this link.], YM:
  cachsuynghimoi

   Hôm nay: 2018-06-24, 04:19